ما را دنبال کنید

دسته بندی محصول

سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-OP6L
6,693,433 ریال 6,693,433 ریال 6693433.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-M12-CP6L-Q12
5,263,447 ریال 5,263,447 ریال 5263447.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-G12-OP6L
5,263,447 ریال 5,263,447 ریال 5263447.0 IRR
سنسور القائی الکو مدل FI2-M08-OP6L-Q8
5,994,940 ریال 5,994,940 ریال 5994940.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-OP6L-Q12
6,742,933 ریال 6,742,933 ریال 6742933.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-M12-OP6L-Q12
5,263,447 ریال 5,263,447 ریال 5263447.0 IRR
سنسور القائی الکو مدل FI2-M08-OP6L
6,049,940 ریال 6,049,940 ریال 6049940.0 IRR
سنسور نوری آینه دار الکو مدل OS12-RCP6
12,374,876 ریال 12,374,876 ریال 12374876.0 IRR
سنسور نوری Diffuse الکو مدل OS12-K400CP6
11,824,882 ریال 11,824,882 ریال 11824882.0 IRR
سنسور نوری دیفیوژ الکو مدل OSQ18-K600VP6Q
9,773,402 ریال 9,773,402 ریال 9773402.0 IRR
سنسور نوری مکعبی الکو مدل OSM70-AKL3000VB6Q
67,649,324 ریال 67,649,324 ریال 67649324.0 IRR
سنسور مسافت الکو مدل OSM40-KL800CBLI6Q12.1
134,198,658 ریال 134,198,658 ریال 134198658.0 IRR
سنسور القایی مکعبی الکو مدل FI5-Q18-OP6L
7,045,430 ریال 7,045,430 ریال 7045430.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-CP6L
6,742,933 ریال 6,742,933 ریال 6742933.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI15-M30-OP6L-Q12
11,395,886 ریال 11,395,886 ریال 11395886.0 IRR
سنسور نوری دیفیوژ الکو مدل OS50-K2500VP6Q
24,749,753 ریال 24,749,753 ریال 24749753.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-G12-ON6L
5,263,447 ریال 5,263,447 ریال 5263447.0 IRR