ما را دنبال کنید
ترنسمیتر فشار Nexis رنج -1~1.5bar
16,544,000 ریال 16,544,000 ریال 16544000.0 IRR
ترنسمیتر فشار دانفوس مدل DST P140 رنج 0-10 بار
15,360,000 ریال 15,360,000 ریال 15360000.0 IRR
ترنسمیتر فشار دانفوس مدل DST P140 رنج 0-16بار
15,360,000 ریال 15,360,000 ریال 15360000.0 IRR
ترنسمیتر فشار دانفوس مدل MBS1700 رنج 0-6 بار
19,734,400 ریال 19,734,400 ریال 19734400.0 IRR
ترنسمیتر فشار دانفوس مدل MBS1700 رنج 0-16بار
19,734,400 ریال 19,734,400 ریال 19734400.0 IRR
ترنسمیتر فشار دانفوس مدل MBS1700 رنج 0-10bar
19,734,400 ریال 19,734,400 ریال 19734400.0 IRR